• Presentació i història

  • Back

Tot projecte d’innovació docent té una història darrere…

Aquest projecte té el seu germen, d’alguna manera, en el grup GIASU (Grup d’Investigació d’Aprenentatge Servei Universitari [www.uv.es/giasu]). Des d’ell comencem a aplicar l’ ApS a diverses assignatures.

 L’any 2014-2015 es duu a terme el projecte d’innovació educativa “Extensió i aprofundiment en la metodologia d’ Aprenentatge-servei a la Universitat de València (Grau de Pedagogia, Educació Social i Màster en Educació Secundària). Aquesta vegada, sota el marc del Programa Finestra Oberta, vam emprendre, des de la necessitat que es donava en els graus referits, la labor de confeccionar el “quadern d’ ApS”, que tan replicat ha sigut en diverses universitats espanyoles, acompanyat de la seua rúbrica corresponent, i l’aplicarem Als cursos dels quatre graus referits a fi de millorar la fórmula després del feedback oferit per cadascun d’ells.

Ja a posteriori vindrien dos projectes d’innovació de calibre molt diferent: acollits per sigles, el REDUVAPS: xarxa d’Aprenentatge Servei de la Universitat de València’ (UV-SFPIE-GER16-417979), del curs acadèmic 2016-2017. En ell, dins del Vicerectorat de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa, des del qual es va emprendre el repte de generar una xarxa de ApS d’Universitats Públiques Valencianes (a això obeeixen les seues sigles), amb un total de 36 professors i professores de diferents graus de la Universitat tant de València (UV) com de Castelló (UJI). Conjuntament, es van establir ponts amb la resta d’universitats de la Comunitat Valenciana, responent més positivament la UPV i la Universitat d’Alacant, sota la fórmula GER (Grup Estable de Xarxes). Aquest projecte hauria de tindre una continuïtat en el curs acadèmic següent, 2017-2018, UVApS: Universitats Públiques Valencianes pel ApS-UV-SFPIE-GER16-417979, que seguiria l’estel del primer i que, al mateix temps, va enfortir les tendències a través d’una web institucional, diverses trobades en els quals es van consolidar acords, la realització d’unes jornades i la institucionalització d’un Premi, el RAGALO (Rafaela García López) a la millor iniciativa de ApS, entre altres.

Al curs 2018-2019, amb la dissolució de les xarxes de professorat universitari per part del nou equip rectoral que va substituir a l’anterior, es treballa en una fórmula de transició amb el projecte, dirigit per la professora MªJesús Martínez-Usarralde, denominat Reticular Experiències Docents: UVApS Docència. UV-*SFPIE_PID19-1095524, sota el qual es pretén revisar, dins de les opcions docents, quins són els instruments pedagògics considerats “de bones pràctiques” a fi de compartir en un seminari de formació i que aniria a desembocar en unes jornades d’innovació amb l’alumnat que mai es produirien amb l’adveniment de la pandèmia provocada per la COVID-19.

Al curs acadèmic 2020-2021 sorgeix el projecte d’innovació docent denominat ”SApS ODS?” per a la Justícia Mundial. UV-SFPIE_PID-1353358. Projecte aquest que es gesta ja en la xarxa *UVApS, que aglutina al professorat d’Educació Social com a interlocutor actiu en aquesta xarxa, els qui, des d’un inici, comencem a aplicar la modalitat de ApS d’incidència-advocacy vinculat a l’ensenyament i aprenentatge dels ODS a les nostres aules de les assignatures de segon, tercer i quart d’educació social, establint un ApS diferit en els tres cursos que vam anar avaluant a través d’un qüestionari elaborat per les professores involucrades de diagnòstic (pre–) i l’aplicació d’un qüestionari post- que prenem dels professors Aramburuzabala i Opazo (2018), ja validat.

 En aquests moments, tenim la intenció de continuar en aquesta fórmula, com ho prova el projecte, que rep el mateix nom, en el curs acadèmic 2021-2022 sota el codi RENOVA-PID, UV-SFPIE_PID-1641917, sota el qual ens comprometem a, com ho indica el propi rètol, renovar la fórmula ja començada el curs passat, tal com resa en l’apartat d’Objectius del projecte.

Todo proyecto de innovación docente tiene una historia detrás…

Este proyecto tiene su germen, de alguna manera, en el grupo GIASU (Grupo de Investigación de Aprendizaje Servicio Universitario (www.uv.es/giasu). Desde él comenzamos a aplicar el ApS a diversas asignaturas.

    En el año 2014-2015 se lleva a cabo el proyecto de innovación educativa Extensió i aprofundiment en la metodología d’ Aprenentatge-servei en la Universitat de València (Grau de Pedagogia, Educació Social i Màster en Educació Secundària. Esta vez, bajo el marco del Programa Finestra Oberta, acometimos, desde la necesidad que se daba en los grados referidos, la labor de confeccionar el “cuaderno de ApS”, que tan replicado ha sido en diversas universidades españolas, acompañado de su rúbrica correspondiente, y lo aplicamos en los cursos de los cuatro grados referidos a fin de mejorar la fórmula tras el feedback ofrecido por cada uno de ellos.

Ya a posteriori vendrían dos proyectos de innovación de calibre muy diferente: acogidos por siglas, el REDUVAPS: red de Aprendizaje Servicio de la Universitat de València’. UV-SFPIE-GER16-417979, del curso académico 2016-2017. En él, dentro del Vicerectorat de Politiques de Formació i Qualitat Educativa, Universitat de València, desde el que se acometió el reto de generar una red de ApS de Universidades Públicas Valencianas (a eso obedecen sus siglas), con un total de 36 profesores y profesoras de diferentes grados de la Universidad tanto de Valencia (UV) como de Castellón (UJI). Conjuntamente, se establecieron puentes con el resto de universidades de la Comunitat Valenciana, respondiendo más positivamente la UPV y la Universidad de Alicante, bajo la fórmula GER (Grupo Estable de Redes). Este proyecto habría de tener una continuidad en  el curso académico siguiente, 2017-2018, UVApS: Universidades Públicas Valencianas por el ApS-UV-SFPIE-GER16-417979, que seguiría la estela del primero y que, al mismo tiempo, fortaleció las tendencias a través de una web institucional, diversos encuentros en los que se consolidaron acuerdos, la realización de unas jornadas y la institucionalización de un Premio, el RAGALO (Rafaela García López) a la mejor iniciativa de ApS, entre otras.

En el curso 2018-2019, con la disolución de las redes de profesorado universitario por parte del nuevo equipo rectoral que sustituyó al anterior, se trabaja en una fórmula de transición con el proyecto dirigido también por la profesora MªJesús Martínez-Usarralde denominado Reticular Experiencias Docentes: UVApS Docencia. UV-SFPIE_PID19-1095524, bajo el cual se pretende revisar, dentro de las opciones docentes, cuáles son los instrumentos pedagógicos considerados “de buenas prácticas” a fin de compartir en un seminario de formación y que iría a desembocar en unas jornadas de innovación con el alumnado que nunca se producirían con el advenimiento de la pandemia provocada por la COVID-19.

El curso académico 2020-2021 surge el proyecto de innovación docente denominado SApS ODS?” para la Justicia Mundial. UV-SFPIE_PID-1353358. Proyecto este que se gesta ya en la red UVApS, que aglutina al profesorado de Educación Social como interlocutor activo en dicha red, quienes, desde un inicio, comenzamos a aplicar la modalidad de ApS de incidencia-advocacy vinculado a la enseñanza y aprendizaje de los ODS en nuestras aulas de las asignaturas de segundo, tercero y cuarto de educación social, estableciendo un ApS diferido en los tres cursos que fuimos evaluando a través de un cuestionario elaborado por las profesoras involucradas de diagnóstico (pre–) y la aplicación de un cuestionario post- que tomamos de los profesores Aramburuzabala y Opazo (2018), ya validado.

 En estos momentos, tenemos la intención de continuar en esta fórmula, como lo prueba el proyecto, que recibe el mismo nombre, en el curso académico 2021-2022 bajo el código RENOVA-PID, UV-SFPIE_PID-1641917, bajo el que nos comprometemos a, como lo indica el propio rótulo, renovar la fórmula ya comenzada el curso pasado, tal y como reza en el apartado de Objetivos del proyecto.